A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

Do zadań OPS należą:

a) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, Nr 175, poz. 1362):

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz odzieży osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych: na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dachu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów;
 • o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, w formie biletu kredytowego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie OPS, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

b) Zadania własne gminy określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: (Dz. U. 2013, Nr 175, poz. 1362):

c) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę określone w art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Dz. U. 2013, Nr 175, poz. 1362):

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.