A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), jako organizacyjne jednostki samorządu powiatowego, podlegają starostom/prezydentom miast. Odpowiedzialne są za opracowanie i realizowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  • Do zadań samorządów powiatowych w zakresie polityki rynku pracy, m.in. należy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
  • Poradnictwo zawodowe realizowane jest w każdym powiatowym urzędzie pracy przez wydzieloną jednoosobową lub wieloosobową komórkę organizacyjną. Strukturę organizacyjną komórki m.in. poradnictwa zawodowego określa regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy.

 

Szczegółowy zakres kompetencji PUP określa art. 9 ustawy. Należą do nich:

Pomimo braku rozbudowanych i precyzyjnych przepisów narzucających współpracę pomiędzy instytucjami rynku pracy, a instytucjami pomocy społecznej należy podkreślić fakt, iż w myśl ustawy to Powiatowe Urzędy Pracy powinny współpracować z instytucjami pomocy społecznej:

  • Art. 50 ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezpośrednio reguluje kwestię współpracy pomiędzy PUP a OPS w zakresie wzajemnego informowania się o planowanych działaniach wobec bezrobotnych (korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy - zgodnie z art. 49 niniejszej ustawy) w trybie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy PUP a OPS.
  • Dodatkowo art. 50 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że PUP na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia oraz lokalnym programie pomocy społecznej (o których mowa w ustawie o pomocy społecznej). Może też skierować do uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego (o którym mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie oraz realizowanie programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast według artykułu 19 ustawy o pomocy społecznej powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna uwzględniać programy pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Przy opracowaniu strategii pojawia się zatem konieczność współpracy pomiędzy PUP a instytucjami pomocy społecznej.
Współpraca ta zakłada wymianę informacji o realizowanych projektach i biorących w nich udział podopiecznych (tj. bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej). Informacje te pozwalają na unikanie dublowania działań oraz ich kompatybilność. Równocześnie umożliwiają kompleksowość działań na rzecz aktywizacji zawodowej wspólnych klientów.
Wiedza o realizowanych przez poszczególne OPS-y i PUP-y projektach pozwala na wsparcie procesu rekrutacji do nich oraz ewentualną realizację projektów partnerskich.