A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego

Tworząc formalnie określoną grupę osób, którym bliski jest jakiś konkretny cel, w wielu sytuacjach możemy łatwiej wpływać na sytuację wokół nas. Jeśli naszej działalności nadamy formę prawną, może okazać się, że w niektórych sytuacjach będzie nam łatwiej wcielać w życie postawione cele i przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Aby zostać podmiotem prawa stowarzyszenie powinniśmy zarejestrować.

 


 

 

Pierwszą przewidzianą przez prawo czynnością podejmowaną w celu założenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. W zebraniu założycielskim stowarzyszenia musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.

Oto przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 • Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
 • Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
 • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 • Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.

  Statut powinien zawierać następujące elementy:
  • nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
  • teren działania i siedzibę,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabycia/przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
  • władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
  • sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowychipłacenia składek członkowskich,
  • zasady wprowadzania zmian w statucie,
  • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

 • Zgłoszenie kandydatów i wybór KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (np. 3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).

  Ewentualnie:
   
 • Wybór władz stowarzyszenia: ZARZĄDU i organu kontroli wewnętrznej, np. KOMISJI REWIZYJNEJ (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).
 • Zamknięcie zebrania.


Wzory dokumentów z zebrania:

 • Protokół z zebrania założycielskiego
 • Wzór listy założycieli
 • Wzór uchwały o powołaniu stowarzyszenia
 • Wzór uchwały o przyjęciu statutu
 • Wzór statutu znajduje się na stronie poradnik.ngo.pl/x/370450 (stan na dzień 02.01.2014)

Postępowanie rejestrowe

Stowarzyszenia podlegają wpisowi do KRS i z chwilą wpisu uzyskują osobowość prawną. KRS prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część (sądy rejestrowe). Rejestrując stowarzyszenie sąd kontroluje prawidłowość jego utworzenia. Wniosek o rejestrację, podpisany przez wszystkich członków komitetu założycielskiego, powinien być złożony na specjalnym formularzu - KRS-W20 (KRS-W20) ”Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym” wraz z załącznikami - urzędowymi formularzami:
- KRS-WK „Organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
- KRS-WM „Przedmiot działalności”- jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność gospodarczą.

Do formularzy KRS-W20, KRS- WK należy dołączyć stosowne dokumenty, tj.:

Dokumenty wyżej wymienione składa się w dwóch egzemplarzach, w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wniesieniu opłaty oraz uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu.

 

Członkowie Komitetu Założycielskiego są zobowiązani, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, do złożenia we właściwym sądzie wniosku o rejestrację w KRS.

 

Sąd w ciągu 3 miesięcy (od dnia złożenia wniosku) rozstrzyga o rejestracji stowarzyszenia. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w KRS: