A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Fundacja od A do Z

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Jak założyć fundację?

Aby powołać do życia fundację należy przeprowadzić szereg czynności, do których należą kolejno:
złożenie przez fundatora w formie aktu notarialnego oświadczenia o powołaniu fundacji (akt fundacyjny), możliwe jest również ustanowienie fundacji w testamencie (wówczas nie musi być zachowana forma aktu notarialnego). Akt fundacyjny powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:

  1. Cel fundacji.
  2. Składniki majątkowe przeznaczone na realizację celu fundacji (np. pieniądze, ruchomości, nieruchomości).

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o fundacjach notariusz sporządzający akt notarialny zawierający wyłącznie oświadczenie o ustanowieniu fundacji nie powinien pobierać żadnych opłat. Niestety w praktyce jest inaczej, bowiem notariusze pobierają opłatę notarialną, której wysokość waha się najczęściej od 100 do 400zł.

Kolejną czynnością zmierzającą do powołania fundacji do życia, jaką powinien wykonać fundator jest sporządzenie statutu, który musi przybrać formę pisemną.

Statut powinien określać między innymi następujące elementy:

  • nazwę fundacji,
  • siedzibę i majątek,
  • cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
  • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator tworząc organizację fundacji może przewidzieć istnienie nie tylko zarządu, ale również organu kontroli wewnętrznej np. komisji rewizyjnej, rady fundatorów czy rady nadzorczej.
Następnie tak jak w przypadku stowarzyszeń należy złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację fundacji w KRS. Osobą odpowiedzialną za złożenie wniosku jest fundator (ewentualnie fundatorzy jeśli jest ich kilku) bądź też osoby upoważnione przez fundatora lub zarząd. Podobnie jak w przypadku stowarzyszenia wniosek składa się na odpowiednim formularzach (W-20; KRS-WK; KRS-WM). Dodatkowo oprócz urzędowych formularzy dołączyć należy: oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny), oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym), statut fundacji (w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora); uchwały o powołaniu władz fundacji - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji), dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Wzór statutu

 

Rozpatrując pozytywnie wniosek o rejestrację, sąd orzeka w drodze postanowienia o wpisie fundacji do rejestru stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a jeśli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą sąd orzeka także o wpisie fundacji do rejestru przedsiębiorców.

Złożenie wniosku nieprawidłowo wypełnionego np. zawierającego błędy w jednym z formularzy lub brak opłaty sądowej jest traktowane dość rygorystycznie, bowiem skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Skutki te łagodzi art. 19 ust. 3 ustawy o KRS, który pozwala na ponowne złożenie wniosku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli wniosek nie jest dotknięty brakami wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS. Po wpisaniu stowarzyszanie do KRS należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON, następnie założyć konto bankowe i złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego o nadanie nr NIP.

Proces rejestracji wraz z wzorami prawidłowo wypełnionych dokumentów możemy znaleźć na stronie internetowej www.ngo.pl/  (stan na dzień 07.01.2014) w całości poświęconej organizacjom pozarządowym.