A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Współpraca się opłaca

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to kluczowy dokument dla organizacji pozarządowych. Określa ona NGO jako pełnoprawnych partnerów dla urzędów i władz, które współtworzą lokalną politykę rynku pracy. Zgodnie z zapisami ustawy starosta (lub wojewoda) może im zlecać z tego tytułu usługi rynku pracy, czyli pośrednictwo pracy, pośrednictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizację szkoleń. Atutem organizacji pozarządowych w pracy z klientem może być indywidualne podejście do jego potrzeb, relatywnie niski poziom zbiurokratyzowania, łatwość w wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań, oraz silne związanie ze społecznością lokalną .

Ustawa o działalności pożytku publicznego wskazuje na bardzo duże możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Pozwala rozwijać współpracę praktycznie w każdym obszarze. Współpraca ta powinna się opierać na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta może przybierać różne formy:

Jasne zasady współpracy.

Na mocy art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego organy administracji publicznej prowadzące działalność w sferze publicznej zobowiązane są do tworzenia rocznego planu współpracy. Analiza tych programów wskazuje iż znaczna część gmin i powiatów wpisuje powierzanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych. Oprócz powierzania części zadań pojawiają się też inne formy współpracy. Do najczęściej wskazywanych należą:

Przykłady rocznych planów współpracy można znaleźć na większości stron internetowych urzędów gmin, jak również innych jednostek samorządu terytorialnego,np.: http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/677/423/15049.html (stan na dzień 02.01.2014)

Najczęstsze postulaty organizacji pozarządowych:

 • Regularnie informować o sytuacji na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowaniu, trendach – usprawnić przepływ informacji.
 • Współorganizować spotkania informacyjne z przedstawicielami organizacji.
 • Włączać się do programów aktywizacji zawodowej (konsultacja, informacje, projekty).
 • Pomagać w kontaktach z pracodawcami.
 • Informować o szkoleniach, które mogą przydać się organizacjom.
 • Udostępniać swoich doradców zawodowych.
 • Zwiększyć udział organizacji pozarządowych w pracach powiatowych rad zatrudnienia i zaktywizować ich działanie.

Co urzędom pracy mogą dać organizacje pozarządowe?

 • nowe spojrzenie na trudnych klientów na rynku pracy,
 • odciążanie od „trudnych” – długotrwale bezrobotnych, niewykwalifikowanych klientów,
 • organizacje pozarządowe są bliżej klientów, zwłaszcza te lokalne, dlatego mają większą wiedzę o ich sytuacji, potrzebach i możliwościach,
 • pomysły na lokalne programy aktywizacji i readaptacji zawodowej, w których PUP może być partnerem; często organizacje generują nowe pomysły, skuteczne sposoby działania, w projektach partnerskich mogą kompensować te działania, których PUP nie może realizować,

Oni już współpracują

Zbigniew Drążkowski, Stowarzyszenie Emaus:

 • Powinniśmy z urzędami pracy mieć wspólne cele, bo mamy wspólną sprawę do załatwienia. Atutem organizacji pozarządowych, takich jak nasza, są długoletnie kontakty i doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi. Atutami urzędów pracy jest to, że mają wiedzę o rynku pracy, struktury, można powiedzieć, że są gospodarzami na tym terenie. Nasza współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dobrze się układa, poznaliśmy się i wypracowaliśmy serdeczne stosunki. Urząd organizuje staże pracy i kieruje do nas osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Byliśmy partnerami w kończącym się dużym projekcie „Budujemy nowy Lisków” w ramach IW Equal, którego celem było rozwijanie polskiego modelu gospodarki społecznej (zawiązywanie partnerstw lokalnych, zachęcanie do tworzenia i tworzenie przedsiębiorstw społecznych).
  Myślę jednak, że można mierzyć wyżej i działać skuteczniej. Czasami czujemy się jakby trochę „doklejeni” do wspólnych działań lokalnych, jakby współpraca z nami była wynikiem jakiegoś musu, a nie prawdziwego zrozumienia. Tymczasem razem po prostu lepiej i skuteczniej się działa.


Ewa Szymczak, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia:

 • Nasze przedsiębiorstwa społeczne dają pracę 20-30 osobom rocznie, a to niemało. Osoby te nie tylko zarabiają na życie, ale także poprzez doskonalenie zawodowe przygotowują się do pracy na otwartym rynku zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie kieruje do nas osoby bezrobotne na zasadzie prac interwencyjnych czy staży. Brakuje mi jednak w naszej współpracy długofalowego planu działania – stałej umowy na dłuższy okres czasu, wspólnego planowania, jaką liczbę osób możemy przyjąć w danej chwili. Chcielibyśmy także korzystać z doradców zawodowych urzędu, których nam brakuje.


Anna Kot, Stowarzyszenie „Być Razem”:

 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy jest naprawdę dobra. Urząd informuje nas zawsze o kursach czy szkoleniach, w których moglibyśmy wziąć udział. Jeśli nasz podopieczny nie potrafi załatwić jakichś formalności w urzędzie, pracownicy do nas dzwonią, żeby się dopytać i w ten sposób odciążyć klienta. To jest chyba najlepszy dowód na naszą współpracę, dowód na to, jak ważny jest przepływ informacji między organizacją pozarządową a urzędem pracy.
  Nasze stowarzyszenie prowadzi Gminne Centrum Informacji. Nie jest ono dla urzędu konkurencją, nie ma mowy o konflikcie interesów, lecz o wzajemnym uzupełnianiu się. Naszym klientom pomagamy wypełniać potrzebne dokumenty, wyjaśniamy przepisy. W naszym domu bezdomni mogą znaleźć schronienie, odpocząć, osoby uzależnione rozpocząć leczenie, a w pracowniach i warsztatach uczyć się zawodowych umiejętności i odpowiednich nawyków. Mamy czas na indywidualną pracę z każdym klientem, czego – co zrozumiałe – nie są w stanie zapewnić urzędnicy.
  Regularnie spotykamy się w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia. Zawsze uwzględniamy PUP jako partnera w naszych projektach. My zdobywamy dzięki urzędowi wiedzę prawną, a urząd – wiedzę o naszych wspólnych „trudnych” klientach. Dzięki tej współpracy urzędnicy zobaczyli wykluczonych, a wykluczeni zobaczyli, że urzędnik to też człowiek.

Piotr Jaśkiewicz, Fundacja „Nauka dla środowiska”:

 • Współpraca z urzędami pracy jest dla nas ogromnie ważna, ponieważ dysponują one najszerszą wiedzą o rynku pracy. Na początku naszej działalności podpisaliśmy list intencyjny prawie ze wszystkimi urzędami pracy z terenu województwa. Spotkaliśmy się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i samorządowcami, wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwymi działaniami aktywizującymi społeczność lokalną. Współpraca naszej fundacji z Powiatowym Urzędem Pracy, jak dotąd bardzo dobra, rozpoczęła się od tego, że urząd udostępniał nam salę na spotkania informacyjne. Teraz współpracujemy na różnych płaszczyznach: urząd kieruje do nas bezrobotnych, nasi podopieczni są zapraszani na szkolenia organizowane przez PUP, razem organizujemy Targi Pracy na terenie województwa. Współpracujemy również z Ochotniczymi Hufcami Pracy i z wojskiem, które jest ważnym pracodawcą w naszym regionie. Razem można naprawdę wiele zdziałać, pod warunkiem, że traktujemy się jak partnerzy. My nigdy nie występujemy jako organizacja, która tylko żąda, zawsze szukamy sojuszników w urzędach, staramy się pokazać, jakie z naszego pomysłu czy projektu wynikną korzyści dla samorządu czy lokalnej społeczności. Tylko tak można być skutecznym – myśląc razem i szanując wiedzę innych.