A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Słownik

Rozwinięcie skrótów przyjętych na platformie:

NiP IRP PiIS - niepubliczne i publiczne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

IPD - Indywidualny Plan Działania

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

 

Słownik pojęć użytych na platformie:

Usługi EURES

To międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy, podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Szwajcarię w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia. EURES wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym jak również transgranicznym, ma to ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EuropejskiegoObszaru Gospodarczego (EOG), a także ułatwić pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju.

Instrumenty rynku pracy

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2014.598)

Do instrumentów rynku pracy zalicza się:

 • finansowanie kosztów przejazdu,
 • finansowanie kosztów zakwaterowania,
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych.
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prace interwencyjne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • roboty publiczne
 • staż
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
 • stypendia w okresie kontynuowania nauki

 

Patologia społeczna

Patologia społeczna to działania, które w zauważalny sposób odbiegają on norm wypracowanych w społeczeństwie, od wyznawanych w danej grupie społecznej wartości. Patologia społeczna jest powiązana z stanem zakłócenia równowagi dotąd panującej w społeczeństwie, co również może skutkować osłabieniem więzi lub zmniejszeniem skuteczności kontroli społecznej. Można wymienić następujące przykłady patologii społecznej: przestępczość, alkoholizm, prostytucja, zachowania szkodliwe dla rodziny, narkomania, samobójstwa, przemoc, i wszystkie te zachowania jednostek lub grup, które wyraźnie przeciwstawiają się społeczeństwu lub grupie ze szkodą dla całości społeczeństwa.

 

Doradztwo metodyczne

Stosowanie wiedzy pedagogicznej w praktyce przez nauczycieli. Pomoc i nakłanianie nauczycieli dopożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany wspólnie z doradcą. Dodatkowo wykrywanie błędów, stawianie diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.

 

Niebieska Karta

Jest to procedura stosowana między innymi przez Policję oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w celu ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej.

Jeśli w domu jesteś:

 • bity, okaleczany lub w inny sposób stosowana jest wobec Ciebie przemoc fizyczna;
 • straszony, poniżany, upokarzany, używane są wobec Ciebie wulgarne słowa;
 • straszony, poniżany, upokarzany, używane są wobec Ciebie wulgarne słowa;
 • zmuszany do uprawiania stosunków seksualnych;
 • finansowo uzależniony od swojego partnera, który nie daje pieniędzy na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, powinieneś zgłosić się do najbliższego komisariatu Policji lub MOPS-u.

 

Renta szkoleniowa

Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie lub niezdolność do służby, przysługuje renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy. Ten okres może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o 30 miesięcy (następuje to na wniosek starosty). Renta ta nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (to jest zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności) bez względu na wysokość tego przychodu.

 

Informacja zawodowa

Informacja zawodowa jest zbiorem wiadomości o zawodzie, który zawiera dane charakteryzujące określony zawód lub jego elementy, ważne dla osób wybierających określony zawód, uzupełniających kwalifikacje zawodowe lub zmieniających zawód. W skład informacji zawodowej wchodzi:

 • opis pracy (analiza pracy i funkcji pracowniczych, opis warunków pracy);
 • wymagania związane z wykonywaniem danego zawodu (wymagania zdrowotne, niezbędne kwalifikacje, kompetencje);
 • możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • możliwości zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.

 

Kontrakt socjalny

Kontakt socjalny jest to nowy elementem postępowania, który ukazał  się wraz z nową ustawą o pomocy społecznej. Ta pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2004.64.593). Pracownik socjalny jest w stanie podpisać kontrakt z osobą lub rodziną w trudnej sytuacji. Umowa będzie określała  zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny jestto świadczenie które przysługuje osobie bezrobotnej i zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy dodatkowo mająca prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Jest to forma finansowa wsparcia która motywuje do podjęcia i kontynuacji zatrudnienia. 

 

Organizacja non-profit

Organizacja która nie jest nastawiona na zysk. Uzyskuje ona środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej są to stowarzyszenia –czyli dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację celów określonych w statucie. Działalność gospodarcza może być prowadzone przez te organizacje, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach.

 

XML Web Service

Jest to usługa internetowa. Usługi XML Web Services to podstawowe bloki do budowania aplikacji. Przyczyniają się również do rozpowszechnienia technologii przetwarzania rozproszonego. Otwarte standardy oraz skupienie uwagi na możliwości komunikacji i współpracy użytkowników i aplikacji przyczyniły się do powstania środowiska, w którym usługi XML Web Service stają się platformą dla integracji aplikacji. Aplikacje konstruowane są z wielu różnych, pochodzących z różnych źródeł usług XML Web Service, które współpracują ze sobą bez względu na to, gdzie są przechowywane lub jak zostały zaimplementowane.